”Trafikförsörjningsplan för Skåne 2015” KTN 2014-02-03 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

”Trafikförsörjningsplan för Skåne 2015” KTN 2014-02-03

Sverigedemokraterna har sedan tidigare ifrågasatt beräkningarna för underlaget beträffande spårvagnstrafik i Lund när ärendet var uppe för beslut i Kollektivtrafiknämnden 2013-05-28 där vi valde att reservera oss i ärendet. Vi är även av den uppfattningen att det inte är befogat varken sett till resandeunderlag eller ekonomisk prioritering att gå igång med spårvagnstrafik i Malmö. Det innebär dessutom risk för trafikala problem i Malmö då en spårvagnssatsning tar befintliga gator i anspråk.

 

Av ovan nämnda skäl väljer vi därför att inte bejaka de föreslagna spårvagnssatsningarna och är tydliga med att inga Regionala medel skall gå till spårvägsinfrastruktur i de skånska städerna. Skulle dock staten och/eller kommunen besluta att bygga upp spårvägsnät ser dock Sverigedemokraterna att Skånetrafiken om kommunen/kommunerna så önskar kan driva trafiken på aktuella sträckor.