Utred möjligheten att debitera hela eller del av tolkkostnaden. | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Utred möjligheten att debitera hela eller del av tolkkostnaden.

En nödvändig förutsättning för att flertalet nyanlända skall ha en realistisk förutsättning att kunna försörja sig och kunna undvika att hamna i ett utanförskapsområde är att personen ifråga lär sig svenska. Gratis utbildning i svenska språket erbjuds alla nyanlända. Ibland uppfattas motivationen att lära sig svenska som svag och resultatet blir därefter. Det är i praktiken möjligt att leva resten av livet i ett utanförskapsområde utan att kunna kommunicera på svenska. I alla kontakter med sjukvården erbjuds gratis språktolk. Detta stimulerar inte till att lära sig svenska som är så viktigt för att kunna bli anställningsbar.

Hälso- och sjukvårdslagen slår heller inte fast att personer med annat hemspråk än svenska alltid har rätt till tolk, den skyldighet som finns är att anpassa information efter individens förutsättningar och behov.

Sverigedemokraterna menar att ett ekonomiskt incitament skulle öka motivationen och föreslår därför att:

Under de tre första åren i Sverige är språktolkhjälp gratis.

Mellan tredje och sjätte året debiteras halva språktolkkostnaden.

Efter sex år i Sverige debiteras fulla språktolkkostnaden om behov av tolk finns

Hörselskadade, döva och dövblinda ska dock undantas från dessa regler, och likaså personer vars hemspråk är ett av Sveriges fem minoritetsspråk finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska.

Om det är omöjligt att debitera språktolkkostnader på grund av juridiken får i stället en motsvarande hög avgift som kallas tidsspillan införas.

 

Sverigedemokraterna yrkar därför att

  • Regionfullmäktige ger berörd nämnd/ nämnder i uppdrag att utreda hur den aktuella motionens andemening kan omsättas i praktiken.
  • Regionfullmäktige beslutar att utredning skall presenteras i så god tid att regionfullmäktiges beslut kan börja gälla från halvårsskiftet 2019.