Utvärdera kompetensbristens påverkan på patientsäkerheten | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Utvärdera kompetensbristens påverkan på patientsäkerheten

Under en längre tid har trenden i Region Skåne varit att försöka lösgöra de kompetenser, som behövs för att vårda och behandla de sjuka, från andra arbetsuppgifter (RAK, 40 / 60 mm). Enligt uppgift har ytterligare ca 2000 personer anställts i Region Skåne under denna mandatperioden, men trots det har antalet vårdplatser minskat. Ute på avdelningarna är det många sköterskor som har arbetat kort tid på arbetsplatsen, och i vissa fall saknas erfaren personal helt.

En analys som Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen utfört visar att bristen på bemanning och kompetens ökar risken för vårdskador. Såväl vårdskador som dödlighet minskar med högre bemanning, högre utbildningsnivå och större erfarenhet. Det finns även ett nära samband mellan god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. Enkäten till verksamhetscheferna visar att brist på bemanning och kompetens får konsekvenser i form av överbeläggningar, utlokaliseringar, vårdköer och hög arbetsbelastning, vilket ökar risken för vårdskador. Den vanligaste konsekvensen är hög arbetsbelastning och den ökar i sin tur stressen och risken för att göra misstag.

Bristen på kompetens ses som det allvarligaste problemet. Underbemanning får mest konsekvens för arbetsmiljön och patienternas upplevelse av vården. Underbemanning ser man också som ett lättare åtgärdat problem. Kompetensbristen ökar däremot risken för vårdskador. Det handlar inte bara om att vårdpersonal skall ha rätt formell utbildning utan även erfarenhet värderas högt.

Då många av de nyanställda har en lägre kompetens än de sedan tidigare anställda innebär detta en utspädning av kompetensen. Vad betyder detta för patientsäkerheten? Hur långt går det att driva denna utspädning av kompetensen?

Sverigedemokraterna yrkar därför att

  • Regionfullmäktige ger berörd nämnd/ nämnder i uppdrag att utreda hur den aktuella anställningstrenden påverkar patientsäkerheten,

samt hur långt det går att driva denna anställningstrend sett i ett patientsäkerhetsperspektiv.