”Vårdhundar i Region Skåne – Uppföljning” HSN 2015-04-24 | Sverigedemokraterna i Region Skåne

”Vårdhundar i Region Skåne – Uppföljning” HSN 2015-04-24

HSN anslogs 400.000:- för en försöksverksamhet med vårdhundar. Denna verksamhet genomfördes dock på ett föga vetenskapligt sätt. Patientens status utvärderades inte enligt ett fastlagt undersökningsprotokoll. Ibland skedde ingen utvärdering, utvärderingen skedde vid olika tidpunkter osv. Detta omöjliggör att verksamheten bidrar till att klarlägga vårdhundens nytta.

 

Tidigare forskningsfynd hos vuxna har visat på positiva effekter på bland annat blodtryck, hjärtfrekvens, depression och apati samt på oxytocin- och kortisolnivåer. I Sverige har goda erfarenheter från praktiska försök med hund i äldreomsorg rapporterats. Samvaro med djur kan öka upplevelsen av livskvalitet genom att ge avbrott i vardagen. Andra positiva effekter för människor kan till exempel vara sociala, psykologiska och som ovan nämnt fysiska.

 

Enligt en översikt av effektstudier om djurassisterad aktivitet (inte enbart

hundar) medförde det statistiskt säkra minskningar av beteendeproblem bland personer med demenssjukdom. Även ångest minskade bland äldre utan kognitiva nedsättningar. De äldres sociala funktionsförmåga gynnades också av djur, men skillnaden i effekt mellan den grupp som fick insatsen och kontrollgruppen var inte statistiskt säkerställd.

 

Med bakgrund i detta anser vi att Region Skåne inte bör lägga resurser på mer forskning inom området och Sverigedemokraterna yrkade att Region Skåne utifrån den evidens som finns inom området inför vårdhundar i de verksamheter det bedöms lämpligt.

 

Då vårt yrkande ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet.