Vision | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Vision

Vår vision är ett långsiktigt hållbart samhälle i vilket alla människor har goda livsvillkor. En vitaliserad demokrati där individen får förbättrade möjligheter att påverka, samt en stärkt nationell gemenskap och solidaritet ser vi som förutsättningar för detta.

Ett Skåne som är inkluderande och som kännetecknas av respekt för människors individuella olikheter och lika värde är grundpelaren i vår vision. Vi är alla individer med samma medborgerliga rättigheter och skyldigheter, individer med både förmåga och rätt att ta eget ansvar och med förmåga att förhålla oss till dessa rättigheter och skyldigheter. Vår utgångspunkt är därmed att alltid bemöta medmänniskor som just individer, inte som tillhörande ett kollektiv av människor vars unika egenskaper bortses ifrån för att tonvikten istället läggs på den etikett någon satt på oss. Olika former av diskriminering eller positiv särbehandling på grund av kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religiös åsikt, ideologisk åsikt eller etnicitet finns det därmed inte heller plats för i vår vision.

I vår vision får alla medborgare ett bra bemötande och en kvalitativt god vård när behovet uppstår, utan onödiga och plågsamma dröjsmål och oavsett socioekonomisk status. Det är behovet av vård som ska styra, inte den enskilde individens storlek på plånbok. Viktigt är därför att vården finansieras solidariskt genom skattemedel som används på ett så effektivt sätt som möjligt.

De som idag är på sin ålders höst har byggt upp det samhälle som vi i efterkommande generationer lever i. De har gett oss livet, gett oss kärlek och uppfostran, gett oss välfärd. I vår vision visar vi uppskattning för allt som den äldre generationen gjort för oss, genom att i all verksamhet inom regionen erbjuda ett i alla avseenden värdigt bemötande, en god tillgänglighet och sist men inte minst en god vård.

I vårt Skåne finns det inte plats för slösaktighet och oaktsamhet med skattemedel. Varje skattekrona ska förvaltas väl, hela tiden med medborgarnas bästa som ledstjärna. Därför stirrar vi oss inte blinda på vem som erbjuder en tjänst, om det handlar om en privat eller en offentlig aktör. Vi lägger större tyngd vid den kvalitet som kan fås ut ur varje skattekrona. Om besparingar trots väl förvaltade skattemedel är nödvändiga ser vi det som otänkbart att låta detta drabba de svagaste och mest utsatta. Istället måste besparingar göras inom områden där de negativa konsekvenserna blir så små som möjligt för de mest utsatta medborgarna.

Det Skåne som finns i vår vision har ett dynamiskt och brett förankrat kulturliv som dels föder nya tankar, dels minns vår historia och förmedlar kunskapen om det som en gång varit. Både det svenska och det regionala kulturarvet främjas genom aktiva insatser. Kulturstöd tilldelas, efter att tillräckliga medel avsatts till den enligt vår mening högt prioriterade hälso – och sjukvården som alltid måste gå först, de verksamheter som har bred folklig förankring istället för att tilldelas verksamheter som endast tilltalar ett fåtal personer. Det som betalas av många genom skattemedel ska av rättviseskäl också nyttjas av många.

I vår vision återspeglas medvetenheten om miljöns sårbarhet och respekten för djur och natur i all verksamhet i regionen. I vårt Skåne skyddar vi värdefulla naturområden och alla dess arter, vi gör vårt bästa för att skona miljön från föroreningar och gifter, och vi arbetar aktivt genom medvetna val och satsningar för att hindra djurs lidande.

Vår vision är en region där näringslivet blomstrar, där arbetslöshet inte är ett problem, och där infrastrukturen är så pass väl utbyggd att människor lätt kan förflytta sig mellan olika delar av regionen när de har behov av det.

 

 

Sverigedemokraterna i Region Skåne