Yrkanden och reservationer | Sverigedemokraterna i Region Skåne

Yrkanden och reservationer

Yrkanden och reservationer sorterat på nämnd

Regionfullmäktige

2017

Biljetter och priser Skånetrafiken 2017-02-28

Storstadsavtal för Lund i Sverigeförhandlingen 2017-02-28

Överförande av medel från regionstyrelsens regionbidrag 2017-02-28

Motion. Gratis HPV-vaccination till pojkar 2017-04-04

Motion. Bygg hållplatser längs Skånebanan och Markarydsbanan 2017-04-04

Motion. Gällande upphandling av svettbehandlingar 2017-04-04

Motion. Inför robotassisterad kirurgi på CSK 2017-04-04

Redovisning efter direktiv till fortsatt utredning NSM 2017-06-20

Motion. Upphandla botoxbehandling av patienter med kronisk migrän 2017-06-20

Region Skåne – indelning i valkretsar 2017-06-20

Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2017-2020 2017-06-20

Motion. Säg upp avtalet om omskärelse på icke medicinska grunder 2017-06-20

Nya riktlinjer för färdtjänst och sjukresa 2017-06-20 

Ändrade regler för förseningsersättning 2017-06-20

Motion. Kroppsburen kamera på Skånetrafikens tåg 2017-09-19

Storstadsavtal för Malmö 2017-09-19

Tågsystem 3 2017-09-19

Ägaranvisning Almi 2017-09-19

Justering och indexering av taxor i kollektivtrafiken 2017-10-23

System 3 – ny trafikplattform 2017-10-23

Motion. Chefers deltagande i vårdarbetet 2017-11-28

Motion. Inför en obligatorisk fortbildningspeng för specialistutbildade läkare 2017-11-28

Motion. Inför lättakuter med standardiserat digitalt processverktyg inom Region Skåne 2017-11-28 

Motion. Öka tillgängligheten och möjligheten till jämlik vård för neurologiskt sjuka i Skåne 2017-11-28

Motion. Inrätta träningslokaler på Region Skånes sjukhus 2017-11-28

Motion. Inför vårdbiträden i Region Skåne 2017-11-28

Partistöd 2018 2017-11-28

2016

Genomförandeavtal spårvagn Lund 2016-06-20

” Motion Kostnadsfri profylax, diagnosticering och behandling av parodontit 2016-06-20

Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne 2016-06-20

Patientavgifter 2017 2016-06-20

2016-04-26 Reservation ärende 6 Trafikförsörjningsplan

Motion Jämlikt system för provtagning vid missbruksproblematik 2016-04-26

Motion. Digitalisering av akutsjukvården i Skåne 2016-03-01

Motion. Avbryt samarbetet med Vidarkliniken 2016-03-01

2015

Taxeförändringar i kollektivtrafiken 2015-11-24

Trafikförsörjningsprogram 2015-11-24

Krishanteringsplan för Region Skåne 2015-11-24

Regional Kulturplan för Skåne 2016 – 2019 2015-11-24

Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling 2015-10-27

Nytt skolkort Jojo Skola plus 2015-09-29

Svenskundervisning för asylsökande syrier 2015-09-29

RTI-plan 2014-2025 2015-06-16

Regionstyrelsen

2017

Budget 2017 – folkhälsoarbete 2017-02-07

Initiativärende avseende besvara remissen Ordning och reda i välfärden 2017-02-07

Storstadsavtal Lund 2017-02-07

Sydsvenska prioriteringar i infrastrukturplaner 2017-02-07

Biljetter och priser Skånetrafiken 2017 2017-02-07

Motion. Inför robotassisterad kirurgi på CSK 2017-03-16

Samverkansmedel idéburen sektor på kommunal nivå 2017-03-16

Ny rutin för besvarande av remisser – svar på initiativärende 2017-03-16

Upphandling av svettbehandlingar 2017-03-16

Förslag till idrottspolitiskt program 2017-04-27

Redovisning efter direktiv till fortsatt utredning NSM 2017-06-01

Hushåll med skåningarnas skattemedel – svar på initiativärende 2017-06-01

Omskärelse av pojkar på icke medicinsk grund – patientavgift och upphandling 2017-06-01

Ändrade regler för förseningsersättning 2017-06-01

Nya riktlinjer för färdtjänst och sjukresa 2017-06-01

Anhållan från Business Region Skåne 2017-06-20

Dialog om klimat och energistrategi 2017-08-31

Vårdavtal med Folktandvården Skåne AB – komplettering 2017-08-31

 Tågsystem 3 2017-08-31

Ägaranvisning Almi 2017-08-31

Storstadsavtal för Malmö 2017-08-31

Remiss. Kvalitet i välfärden (SOU2017:38) 2017-08-31

Ersättning till ägg- och spermadonatorer 2017-08-31

Justering och indexering av taxor i kollektivtrafiken 2017-10-05

Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-10-05

Tågsystem 3 2017-10-05

 Partistöd 2018 2017-11-09

Upphandlingspolicy 2017-11-09

Projekt Ökat direktinflytande för medborgare 2017-11-09

Regiondirektörens uppdrag 2017-12-07

Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering 2017-12-07

Stöd till idéburna organisationer med länsövergripande verksamhet 2018 2017-12-07

Förslag till strategisk inriktning och prioritering för Region Skånes internationella arbete 2018-2019 2017-12-07

2016

Patientavgifter 2017 2016-06-02

Genomförandeavtal spårvagn Lund 2016-06-20

Remiss. Betänkandet ”Låt fler forma framtiden” (SOU 2016:5) 2016-06-02

Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne 2016-06-02

Omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder – utlösande av option 2016-06-02

Skånsk kraftsamling för inkludering på arbetsmarknaden 2016-06-02

WHO Collaboration Centre för implementering av hälsopromotion 2016-05-12

Skånsk kraftsamling för inkludering på arbetsmarknaden 2016-04-07

Fossilfritt Sverige 2016-04-07

Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar 2016-04-07

Taxor och avgifter för parkering i Region Skåne 2016-04-07

Motion Kostnadsfri profylax, diagnosticering och behandling av parodontit 2016-04-07

Motion Jämlikt system för provtagning vid missbruksproblematik 2016-04-07

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016 2016-04-07

Projekt Alnarps rehabiliteringsträdgård, inriktning personer i etableringsfas med krigstrauman 2016-04-07

Uppdaterade riktlinjer: Våld i nära relationer 2016-04-07

Motion. Avbryt samarbetet med Vidarkliniken 2016-02-11

Motion. Digitalisering av akutsjukvården i Skåne 2016-02-11

Budget 2016 – folkhälsoarbete 2016-02-11

Revidering bolagspolicy för Region Skånes hel- och delägda bolag 2016-02-11

2015

Slutlig fördelning av samverkansmedel oförutsett-Folkhälsoarbete 2015-12-10

Stöd till länsövergripande föreningar 2016 2015-12-10

Fördelning av extra folkhälsomedel 2015 2015-12-10

Ägardirektiv ALMI Företagspartner AB 2015-11-05

Regional kulturplan för Skåne 2016 – 2019 2015-11-05

Svenskundervisning för asylsökande syrier 2015-09-03

VINN Excellence Centre – Antidiabetic Food Centre (etapp 4) 2015-09-03

Nytt skolkort Jojo Skola plus 2015-09-03

Ändring i upphandlingsplan 2015 – Dialysvård 2015-06-04

RTI-plan 2014-2025 2015-06-04

Remiss. För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15) 2015-06-04

Demokratiberedningen

This is a text block. Click the edit button to change this text.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2016

Hälso- och sjukvårdsnämndens delegationsordning – revidering 2016-08-26

Utredning om den samlade operationsrobotkapaciteten 2016-08-26

Patientavgifter 2017 2016-05-27

Omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder – utlösande av option 2016-05-27

Avtal om robotassisterad prostatektomi av brådskande karaktär 2016-05-27

Dans för parkinson 2016-04-22

Inrättande av kunskapscentrum prevention och sjukdomsförebyggande metoder 2016-04-22

”WHO collaboration centre” 2016-04-22

”Motion Jämlikt system för provtagning vid missbruksproblematik” 2016-03-18

”Projekt Alnarps rehabiliteringsträdgård, inriktning personer i etableringsfas med krigstrauman” 2016-03-18

”Idéburet Offentligt Partnerskap: Förlängning Röda Korset frivilliga på sjukhus” 2016-03-18

”Tandvård för asylsökande vuxna” 2016-03-18

”Uppdaterade riktlinjer: Våld i nära relationer” 2016-03-18

”Motion Kostnadsfri profylax, diagnosticering och behandling av parodontit” 2016-03-18

”Handlingsplan för kultur och hälsa” 2016-01-29

”Återrapportering utökad mottagningsverksamhet vid Stadsmissionshälsan” 2016-01-29

”Motion. Avbryt samarbetet med Vidarkliniken” 2016-01-29

”Motion. Digitalisering av akutsjukvården” 2016-01-29

”Organisationer inom hälso-och sjukvård. Bidrag 2016” 2016-01-29

2015

”Upphandlingsplan 2015” 2015-01-23

”Handlingsplan: Hälsoinriktad hälso-och sjukvård 2015” 2015-03-26

”RFSL Verksamhetsbidrag 2015 inom det sociala området” 2015-04-24

”Förvaltningarnas handlingsplaner mest sjuka äldre” 2015-04-24

”Kompetenscentrum. Rapport från genomlysning och fastställande av riktlinjer.” 2015-04-24

”Vårdhundar i Region Skåne – Uppföljning” 2015-04-24

”Kunskapscentrum Vård till personer från andra länder” 2015-04-24.

”Ansökande om stöd till forskningsplattformen i Hälsovetenskaplig forskning, utveckling och utbildning i samverkan i Nordöstra Skåne” 2015-08-31

”Remiss: Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering” 2015-08-31

”Avtalsförlängning Florence kliniken” 2015-11-13

”Valärende etiska rådet” 2015-11-13

”Inrättande av kunskapscentrum för allergi, astma och KOL” 2015-12-02

”Fördelning av tillgänglighetspaket” 2015-12-02

”Uppdaterade riktlinjer: Våld i nära relationer” 2015-12-02

”Förlängning av Etiska rådets uppdrag” 2015-12-02

”Utvärdering av pilot för HBTQ-utbildning” 2015-12-02

”Uppdrag till Skånes universitetssjukvård – Akutteam flykting” 2015-12-02

”Idéburet offentligt partnerskap: Röda korsets barnverksamhet” 2015-12-02